Voorbeeld stageovereenkomst

Onderstaand een voorbeeld van een stageovereenkomst.

1. Gegevens stagiair

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Hierna te noemen stagiair.

2. Gegevens stagebedrijf

Naam:
Bezoekadres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Hierna te noemen stageverlener.

3. Gegevens opleidingsinstituut

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Hierna te noemen stagevrager.

ARTIKEL 1

De stageperiode loopt van …………………………… tot ……………………………

ARTIKEL 2

Het stagebedrijf stelt de stagiair in de gelegenheid in verband met zijn opleiding gedurende in artikel 1 bedoelde periode praktijkervaring op te doen.

ARTIKEL 3

Het stagebedrijf wijst voor de begeleiding van de stagiair tijdens de stage als stagebegeleider aan:
Naam: ……………………………………………
Functie: …………………………………………

ARTIKEL 4

Het opleidingsinstituut wijst voor de begeleiding van de stagiair tijdens de stage als stagebegeleider aan:
Naam: ……………………………………………
Vak(ken): ………………………………………

ARTIKEL 5

De stagiair zal gedurende ….. dagen per week in het bedrijf van de stageverlener stagewerkzaamheden verrichten en wel op de tijdstippen als in het bedrijf gebruikelijk, tenzij anders is overeengekomen. Uitgegaan wordt van een ….. –urige werkweek. De werktijden zijn van ...... uur tot …… uur.

De stagiair krijgt binnen het bedrijf of de organisatie de gelegenheid aan zijn/haar stageverslag te werken.

ARTIKEL 6

Deze stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. De stageverlener zal gedurende in artikel 1 genoemde periode met de stagiair, naast deze overeenkomst, geen andersoortig (tijdelijk) dienstverband aangaan, waaronder alsmede te verstaan inlening of tewerkstelling op overige basis. De stagiair zal binnen het kader van de stagewerkzaamheden naast deze overeenkomst geen andere verplichtingen aangaan met de stageverlener, diens leveranciers, cliënten of andere relaties.

ARTIKEL 7

Gedurende de stageperiode zal de stagiair wel/geen vergoeding ontvangen.

De vergoeding bedraagt € ……………… bruto per maand.

Op de stagevergoeding zullen loonbelasting en, met uitzondering van de werkloosheidswet, de gebruikelijke premies voor de sociale verzekering worden ingehouden. De stageverlener meldt de stagiair aan bij de bedrijfsvereniging en de belastingdienst.

ARTIKEL 8

De reis- en verblijfskosten welke de stagiair binnen de grenzen van het redelijke heeft gemaakt, in de tijd dat hij/zij de woning in verband met de stagewerkzaamheden heeft verlaten, worden met inachtneming van de daartoe door de stageverlener gestelde regels wel/niet vergoed.

ARTIKEL 9

De stagiair verplicht zich in het belang van orde, veiligheid en gezondheid de door de stageverlener gegeven voorschriften, aanwijzingen en gedragsregels in acht te nemen. Deze zijn aan de stagiair bij het sluiten van de overeenkomst bekendgemaakt.

ARTIKEL 10

De stagevrager sluit ten behoeve van de deelnemer een verzekering af voor de aansprakelijkheid van de stagiair. Deze aansprakelijkheidsverzekering geeft secundaire dekking van door een stagiair aan eigendommen van derden toegebrachte schade gedurende de periode dat hij/zij in het kader van de opleiding tijdelijk werk verricht bij een stageverlenende organisatie.

In dit kader worden eigendommen van derde verstaan:
A. Eigendommen van de stageverlenende organisatie.
B. Eigendommen van derden onder beheer van de stageverlendende organisatie.

De stageverlenende organisatie is in het beginsel verantwoordelijk voor de daden van de stagiair en kan de daaruit voortvloeiende wettelijke aansprakelijkheid niet afwentelen op de stagiair. De aansprakelijkheidsverzekering van de stagevrager biedt een speciale, secundaire dekking voor praktijkvorming, evenals voor het financiële risico van ongevallen tijdens werk- en reisuren.

Let op: het is niet altijd zo dat de school (stagevrager) een verzekering afsluit voor de student. Zorg er dus voor dat je dit altijd controleert. Voorziet de school niet de verzekering dan dien je dat zelf te regelen.

ARTIKEL 11

De stagiair verplicht zich zowel tijdens als na de stageperiode tot strikte geheimhouding van alle bedrijfsaangelegenheden, waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden hem/haar bekend te zijn. Voor publicaties in welke vorm dan ook. Waaronder mede inbegrepen het stageverslag, is voorafgaande goedkeuring van de stageverlener vereist. Deze wordt gegeven door een ondertekende verklaring in het stageverslag.

ARTIKEL 12

Aan het einde van de stageperiode dienen bedrijfseigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, enzovoort betrekking hebbende op bedrijfsaangelegenheden, direct door de stagiair bij de stageverlener te worden ingeleverd.

ARTIKEL 13

In geval van verzuim of het voornemen daartoe is de stagiair verplicht dit te melden aan het stagebedrijf en de onderwijsinstelling.

ARTIKEL 14

Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair zich in de eerste plaats tot de stagebegeleider van de stageverlener. Lost het probleem zich niet op dan kan het vervolgens door de stagiair of de stageverlener aan de stagedocent worden voorgelegd. Indien zij gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, dan zal het probleem aan de directe chef van de bedrijfsmentor en aan de onderwijsinstelling (stagecoördinator) worden voorgelegd. In overleg dienen zij een oplossing voor het probleem te zoeken.

Voorts eindigt deze overeenkomst:

A. Aan het einde van de afgesproken stageperiode.
B. Indien de stagiair zijn school verlaat.
C. Indien beide partijen dit wensen.
D. Indien een van de partijen dat wenst, mits de procedure als hiervoor aangegeven is doorlopen en in overleg tussen aangewezene van de stageverlener en de stagevrager geen voorwaarden zijn gecreëerd waaronder de stage voortgang kan vinden.

Ondergetekenden zijn, na doorlezing van bovengenoemde zaken, aldus overeengekomen, in drievoud gemaakt en getekend,
Stagiair (datum, plaats, handtekening)
Stagedocent (datum, plaats, handtekening)
Stagebegeleider (datum, plaats, handtekening)